Начинот на пријавување поделено според Регионите се врши како што е прикажано на графиконите подолу
 
     
 
 
 

 

 1. Начин на пријавување во регион Битола
 2. Начин на пријавување во регион Кочани
 3. Начин на пријавување во регион Куманово
 4. Начин на пријавување во регион Охрид
 5. Начин на пријавување во регион Прилеп
 6. Начин на пријавување во регион Штип
 7. Начин на пријавување во регион Струмица
 8. Начин на пријавување во регион Тетово
 9. Начин на пријавување во регион Велес
 10. Начин на пријавување во регион Скопје
 
     
   
 
Временскиот интервал на пријавување е прикажан шематски подолу
 
     
 
 
 

 

 1. Временскиот интервал на пријавување во регион Битола
 2. Временскиот интервал на пријавување во регион Кочани
 3. Временскиот интервал на пријавување во регион Куманово
 4. Временскиот интервал на пријавување во регион Охрид
 5. Временскиот интервал на пријавување во регион Прилеп
 6. Временскиот интервал на пријавување во регион Скопје
 7. Временскиот интервал на пријавување во регион Штип
 8. Временскиот интервал на пријавување во регион Струмица
 9. Временскиот интервал на пријавување во регион Тетово
 10. Временскиот интервал на пријавување во регион Велес

 

 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008