ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Број на пријавна недела _________200_

 

Регистрирани сомневања во надзорната единица / подединица во периодот помеѓу______ до______200_

 

Пријавна единица / Пријавна подединица ______________________________

 

Датум на примање на извештајот од ОЕ/ЗЗЗ _________________

 

 

СОМНЕВАЊА

Дистрибуција по возраст

 

Вкупно

0-6 години

7-19 години

20-59 години

60+ години

Сомневање на инфекција на горните респираторни патишта

 

 

 

 

 

Сомневање на инфекција на долните респираторни патишта

 

 

 

 

 

Сомневање на
исипна треска (без варичела)

 

 

 

 

 

Сомневање на
менингоенцефалитис

 

 

 

 

 

Акутна водена дијареа

 

 

 

 

 

Акутна крвава дијареа

 

 

 

 

 

Сомневање на
акутна инфективна жолтица

 

 

 

 

 

Сомневање на
акутна хеморагична треска

 

 

 

 

 

 

                                    Одговорно лице

                                                                                                 ________________________________

 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008